Behandling av personopplysninger

(Personvernerklæring)
Tannlege Trine Aasen er behandlingsansvarlig for personopplysninger om deg som pasient. Hvilke personopplysninger som samles inn og dine rettigheter i denne forbindelse beskrives nedenfor. 


Behandlingsansvarlig:

Tannlege Trine Aasen ENK

Adresse:

Bryggen 9, 5003 Bergen

E-post:

trine@tannlegetrineaasen.no

Telefon:

93 89 05 02

Organisasjonsnummer:

982142792


Formål og informasjonstype

Først og fremst innhenter vi personopplysninger om deg fordi du er pasient, men vi behandler også personopplysninger som følge av andre situasjoner og med andre formål:


Pasientbehandling; Personopplysninger behandles ved å opprettelse av journal i vårt journalsystem, etter avtale med deg som pasient i samsvar med de lover og regler som tannlegevirksomhet for øvrig er underlagt.


Henvendelser til tannlegen/klinikken; Opplysninger om navn, adresser og telefonnummer med videre som etter en intgresseavveining er naturlig og nødvendig å oppta i forbindelse med henvendelsen og for å kunne besvare den på en forsvarlig måte.


Utlevering til andre

Personopplysninger om deg vil ikke bli formidlet til andre, med mindre det foreligger hjemmelsgrunnlag for slik videreformidling, for eksempel ved avtale om henvisning til spesialist eller dersom refusjonskrav skal fremmes overfor HELFO.  Hvor virksomheten benytter databehandler (utenforstående) til å innhente, lagre eller behandle personopplysninger på våre vegne inngås databehandleravtale. Dette gjelder OPUS Dental, som er leverandør av elektronisk journalsystem, og HELFO.


Lagring

Helseopplysninger skal slettes når det ikke lenger er behandlingsmessig grunn til å anta at det er bruk for dem, eller de ikke lenger oppfyller annet formål med innhentingen, med

mindre det følger av lov at opplysningene fortsatt skal lagres. 


Rettigheter

Som pasient har du rett til å be om innsyn i eller få kopi av din journal og rett til å be om innsyn i, retting eller sletting av personopplysninger om deg. Du har også rett til overføring av data. Ytterligere informasjon om rettigheter finnes hos Datatilsynet, se www.datatilsynet.no.


Ønsker du å benytte deg av dine rettigheter må du ta kontakt med Tannlege Trine Aasen ENK som da vil besvare din forespørsel snarest mulig og senest innen 20 dager.


Det vil bli i denne forbindelse bli foretatt identitetskontroll og du kan bli anmodet om å gi ytterligere opplysninger slik at vi skal være sikre på at henvendelsen kommer fra den som har rettighetene.


Behandler vi personopplysninger om deg som helt eller delvis beror på ditt samtykke, kan slikt samtykke trekkes tilbake ved å ta kontakt med oss.


Klage

Ønsker du å klage over behandlingen av dine personopplysninger gjøres dette til Datatilsynet, se www.datatilsynet.no.


Forandringer

Ved forandringer i virksomheten, tilbudet eller lover og regler om personopplysninger og behandlingen av slike vil det kunne føre til endringer i det som er beskrevet over og du vil bli underrettet så langt det er nødvendig.Hjem